Målet gällde en vattenverksamhet i form av pålning för ny brygga om 65 m².

MÖD:

I 7 kap. 15 § MB anges vilka åtgärder som inte får vidtas inom ett strandskyddsområde. Enligt 16 § andra punkten samma kapitel gäller inte förbuden verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen eller som omfattas av ett tillstånd enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken.

Eftersom pålningen för den nya bryggan endast är anmälningspliktig krävs både anmälan om vattenverksamhet och strandskyddsdispens.

Rättsfallskommentar (red):

Enligt huvudregeln i 11 kap. 9 § MB krävs det tillstånd för vattenverksamhet. Då ingår strandskyddsprövningen i tillståndsprövningen och någon separat ansökan om strandskyddsdispens behövs inte. Se även Högsta domstolens dom, NJA 2008 s. 55.

Genom bestämmelserna i 11 kap. 9 a § MB och 19–23 §§ förordningen om vattenverksamhet m.m. är vissa mindre vattenverksamheter undantagna från tillståndsplikten. För dessa gäller istället ett anmälningsförfarande. I dessa fall krävs en separat ansökan om strandskyddsdispens.

Dom: M 6320-15