Fråga i målet var om platsen för bryggan redan var ianspråktagen.

MÖD: Mellan det som uppfattas som tomtplats och strandremsan finns det en naturlig avgränsning i form av en äldre stensättning. Trots att den komplementbyggnad som finns på fastigheten ligger mycket nära strandremsan så uppfattar MÖD stranden som allemansrättsligt tillgänglig. Vattenområdet är vidare helt fritt från hinder och är alltså också tillgängligt för allmänheten. En brygga på platsen skulle medföra att strandområdet inte längre skulle uppfattas som allemansrättsligt tillgängligt samt utgöra ett hinder i vattenområdet. En dispens från strandskyddet skulle därför i detta fall strida mot strandskyddets syften. Därför, och vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen, finns inte särskilda skäl att bevilja dispens.

Rättsfallskommentar (red):

Se MÖD 2013:37.

Lagrum: 7 kap. 18 c § miljöbalken

Dom: M 4246-12