Målet gällde föreläggande att ta bort en bastubyggnad, som enligt den kommunala nämnden var placerad utanför den tomtplatsbestämning som gjorts i samband med dispens för bastun. Mark- och miljödomstolen hade ansett att bastun inte var placerad utanför tomtplatsavgränsningen och upphävt kommunens föreläggande.

MÖD:

MÖD konstaterar att bastun placerats i huvudsak utanför beslutad tomtplats och därmed inte i enlighet med beviljad strandskyddsdispens. Nämnden har därför haft fog för sitt beslut att förelägga ägaren att ta bort bastubyggnaden.

Dom: M 8295-17