Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Större fritidsbåt för uthyrning i mindre sjö är inte dispenspliktig

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

I en mindre sjö som även omfattas av skydd för landskapsbilden söker en person dispens och tillstånd för att ha en större fritidsbåt som ska användas för uthyrning och eget bruk. Planen är att båten ska användas 75-100 per år och ankras på flera platser per vecka. Samma person har tidigare förelagt om att ta bort en husbåt från samma sjö, se dom från Mark- och miljööverdomstolen den 20 juni 2022, M 13654-21. Husbåten har även dispensprövats och ett avslag på dispensen vann laga kraft när MÖD inte medgav prövningstillstånd den 16 september 2022. 

I detta ärende som avser en fritidsbåt, cirka 24 meter lång och 4,5 meter bred, utrustad med kök, toalett, dusch, soldäck, varmvattenberedare och ett flertal sovutrymmen. Den kommer tas upp vart 3-4 år för kontroll och underhåll av skrov. Länsstyrelsen bedömer att fritidsbåten kräver en dispens då den kommer att vara förlagd i den 5,5 ha stora sjön och användas för boende över längre tid än en normal semesterperiod. De anser att den kommer att vara avhållande för allmänhetens tillträde till området och då det inte finns någon del av sjön som saknar strandskydd kommer båten att ständigt befinna sig i skyddat område. Länsstyrelsen anser inte heller att fritidsbåten behöver vara inom strandskyddat område för att fungera för boende. Sökanden överklagar den nekade dispensen till Mark- och miljödomstolen. MMD instämmer i bedömningen att husbåten för sin funktion som boende inte behöver ligga inom strandskyddat område, och att den kommer påverka allmänhetens fria tillträde till området och avslår överklagan.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen inleder med att konstatera att det inte anges i miljöbalken under vilka förutsättningar som något flyttbart kräver dispens. I förarbetena hänvisas till plan- och bygglagstiftningen som anger att flyttbara konstruktioner ibland kan anses vara byggnader, som till exempel stadigvarande förankrade husbåtar eller husvagnar som står uppställda under en betydligt längre tid än en normal semesterperiod. För anläggningar och anordningar som inte är byggnader är det än mer oklart var gränsen går för dispensplikt när det gäller flyttbara konstruktioner.

MÖD sammanfattar att i det här fallet avser ansökan en fritidsbåt som inte ger intryck av att vara avsedd för boende, som inte ska användas som bostad under någon längre sammanhängande period och som inte heller kommer att ligga fast förtöjd på en specifik plats. MÖD anser att en sådan användning av en fritidsbåt inte träffas av förbuden i strandskyddsbestämmelserna, det är inte en byggnad och det är inte en anläggning eller anordning som påverkar allmänhetens tillträde. Det har i målet inte påtalats att användningen av fritidsbåten skulle väsentligt förändra livsvillkoren för djur- eller växtarter. Det krävs alltså inte strandskyddsdispens för båten. MÖD upphäver därför länsstyrelsens beslut och förklarar att strandskyddsdispens inte behövs.

Rättsfallskommentar (red): I ärendet har fritidsbåten emellanåt även benämnts som husbåt. Med tanke på båtens storlek, det krävs skepparexamen för att framföra den, och sjöns storlek så känns det som att den kommer vara ett betydande inslag i områdets strandskyddade område. Om sjön förutsätts vara relativt rund, och storleksangivelsen stämmer, kommer båtens längd att vara cirka en elftedel av sjöns diameter.

Mål: M 9140-22 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.