Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Stor tomtplats ej bevisat kontinuerligt ianspråktagen

Målnummer: 

Datum: 

Ämne:

Referatnummer: 

Målet gäller ansökan om dispens för att riva ett äldre hus och ersätta det med ett nytt bostadshus. Kommunen medgav dispens och bestämde tomtplatsen till 3 150 kvadratmeter. Sökanden överklagade tomtplatsen och ville ha ett större område som tomtplats. Nämnden omprövade då sitt beslut och bestämde tomtplatsen till 5 200 kvadratmeter. Länsstyrelsen överprövade kommunens beslut och upphävde omprövningsbeslutet. Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsens beslut.

MÖD: Målet i Mark- och miljööverdomstolen avser endast tomtplatsens utbredning. Den äldre byggnaden på platsen har tidigare nyttjats för caféverksamhet och bostadsändamål. Under en period om sju år har huset enbart använts för caféverksamhet fram till det att nuvarande ägare flyttade in. MÖD konstaterar att en byggnad som enbart används för caféverksamhet inte genererar någon hemfridszon. Området kring huset har varit tillgängligt för allmänheten under sju år. Därmed har det omstridda området kring huset inte kontinuerligt ingått i en etablerad hemfridszon sedan strandskyddets inträde 1975. MÖD fastställer därför Länsstyrelsens beslut att upphäva kommunens omprövningsbeslut att medge en större tomtplats.

Mål: M 6672-20 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.