Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Mål återförvisas när del av strandskydd upphävts av regeringen

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller prövning av dispens för uppförande av hotellbodar, bodar för övernattning. Kommunen gav dispens som Länsstyrelsen upphävde. Mark- och miljödomstolen avslår överklagan.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen inleder med att konstatera att Länsstyrelsens beslut att införa strandskydd på större delen av det aktuella området har upphävts av regeringen efter det att MMD meddelade dom. Vissa delar av planerad verksamhet förefaller beröra ett område där strandskydd fortsatt gäller. MÖD bör inte som första instans pröva ansökan i den delen enligt de nya förutsättningarna som nu råder. Ärendet återförvisas till kommunen för fortsatt handläggning.

Mål: M 12460-20 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.