Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Trädäck inom tomtplats med avhållande effekt på vattenområde

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Åtgärden och ärendet: Målet rörde ansökan om dispens för ett redan uppfört 60 kvm stort trädäck i anslutning till en ombyggd sjöbod. Trädäcket var uppfört på land och inom en tidigare gjord tomtplatsavgränsning.

MÖD: Trädäckets påverkan på växt- och djurlivet är mycket begränsad och allmänheten har inte tillgäng till markområdet på grund av den tomtplatsavgränsning som tidigare gjorts (ett beslut från 1979 som av MÖD bedömdes utgöra en tomtplatsavgränsning). Som trädäcket är utformat innebär det däremot en privatisering av vattenområdet. Trädäcket är därmed avhållande för allemansrättsligt tillgängliga områden i vattnet nära tomten. Trädäcket strider därmed mot ett av strandskyddets syften och dispens kan inte ges.

MÖD beaktade att platsen ingår i ett område som är av riksintresse för bl.a. friluftslivet, vilket innebär att särskild restriktivitet ska iakttas vid dispensprövningen.

Rättsfallskommentar (red):

Ifråga om den tidigare tomtplatsavgränsningen är det intressant att notera att MÖD skriver att en tomtplatsavgränsning utgör ett gynnande beslut (se MÖD 2012:24) som inte kan ändras eller bortses från utan vidare. MÖD anger också att en avgränsning av tomtplats inte kan omfatta vattenområde.

Lagrum: 7 kap. 15, 18 c och 26 §§ miljöbalken

Dom: M 804-13 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.