Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för muddring

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Åtgärden och ärendet: Vid ansökan om dispens för muddring av ett 150 kvm stort område hade instanserna olika uppfattning om huruvida dispensplikt förelåg eller inte. I den här frågan gjorde MÖD följande bedömning.

MÖD: Av 7 kap. 15 § 4 miljöbalken följer att inom ett strandskyddat område får inte åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. En sådan åtgärd är med andra ord dispenspliktig.

Uttrycket ”väsentligen försämrar” i lagen har ersatts med ”väsentligt förändrar”. Syftet med det är att underlätta för den enskilde att kunna avgöra om åtgärden är dispenspliktig eller inte. En väsentlig förändring kan vara både positiv och negativ från biotopsynpunkt. Genom ändringen tydliggörs att det är prövningsmyndigheten som ska avgöra betydelsen av de väsentligen förändrade livsvillkoren för djur- och växtlivet och om dessa är förenliga med strandskyddets syften (se prop. 2008/09:119, s. 100-101).

Att åtgärden ska innebära en väsentlig förändring innebär att det inte är fråga om obetydliga förändringar, som att på en tomt gräva en grop eller trädgårdsdamm av måttlig storlek, lägga upp en jordhög eller vedstapel eller röja sly i normal omfattning.

En väsentlig förändring kan allmänt sett handla om muddring av mjukbottnar eller vassområden, utfyllnader i vattenområden, fällning av mer än ett fåtal träd, anläggande av konstgjorda sandstränder eller våtmarker i anslutning till befintliga vattenområden, schaktning eller ledningsdragning över större ytor, sprängningsarbeten – särskilt i vattenområdet – anläggande av pirar, kajer, båtbryggor eller större badbryggor m.m.

Muddringen är avsedd att företas i ett vattenområde som utgör en grund havsvik. Länsstyrelsen har gjort gällande att botten i viken består av lera. Det har inte framkommit skäl att ifrågasätta detta påstående. Muddringsföretaget förändrar därmed väsentligt livsvillkoren för djur- eller växtarter i den mening som avses i 7 kap. 15 § 4 miljöbalken.

Muddringen är därför otillåten om inte dispens medges. Frågan om dispens hade inte prövats i MMD och MÖD skickade därför tillbaka frågan dit för prövning.

Lagrum: 7 kap. 15 § miljöbalken

Dom: M 6962-13 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.