Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Kan el och vattenledningar krävas bort vid tillsyn av byggnad

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller ansökan om dispens i efterhand för en gäststuga med mera och föreläggande om rättelse. Kommunen har nekat dispens och förelagt om att stuga med mera ska tas bort, inklusive nedgrävda el- och vattenledningar.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen börjar med att bedöma om det finns särskilda skäl att medge dispens i efterhand med stöd av ny praxis som säger att det kan finnas andra omständigheter som kan utgöra särskilda skäl än de som anges i lagtexten. De finner dock inte att det finns något annan omständighet som kan utgöra särskilt skäl i det här fallet.

Vad avser föreläggandet om att ta bort stugan med tillhörande anläggningar anser MÖD inte att el- och vattenledningar kan anses vara en del av byggnaden och kan därmed inte förbjudna enligt första punkten i 7 kapitlet 15 § MB. Eftersom ledningarna är nedgrävda så kan de inte avhålla allmänheten från att beträda området. De är därmed inte heller förbjudna enligt andra punkten. MÖD anser att tredje punkten, förbud att vidta grävnings- eller andra förberedelsearbeten, avser åtgärder för att få ledningarna på plats och inte själva ledningarna. Det finns heller inte skäl att i detta fall anta att ledningarna väsentligt förändrat livsvillkoren för djur- och växtarter. Sammantaget konstaterar MÖD att ledningarna inte är förbjudna och därför ska föreläggandet om att ta bort dessa upphävas, i övrigt ändras inte tidigare beslut.

Rättsfallskommentar (red): I många fall har vi sett att el- och vattenanslutning till en byggnad medför en sådan förändring av byggnaden att den kan nyttjas för boende. Själva ändringen av byggnaden och den ändrade användningen kan kommas åt med lagtexten men inte de nedlagda ledningarna.

Mål: Kan ej länkas.