Fastighetsägare hade förelagts att bl.a. upphöra med att klippa eller slå gräset på strandskyddat område. MMD hade upphävt förbudet. Den fråga MÖD prövade var om klippningen var förbjuden enligt strandskyddsreglerna i detta fall.

MÖD:

Är det förbjudet att anlägga gräsmatta inom strandskyddat område?

Det som gör en anläggning eller anordning otillåten är att den inkräktar på syftet med strandskyddet. Anläggandet av en gräsmatta i närheten av bostadsbebyggelse är något som typiskt sett avhåller allmänheten från att beträda området. Detta kan därmed vara svårt att förena med strandskyddets syften.

Omfattas klippning av en redan anlagd gräsmatta av förbudet?

Det finns inget som i det här fallet tyder på att fastighetsägarnas uppgift om att gräsmattan klippts sedan 1960 inte skulle vara korrekt. Frågan är då istället om klippningen av en redan anlagd gräsmatta omfattas av förbudet i 7 kap. 15 § miljöbalken

Klippning av en redan anlagd gräsmatta inskränker inte allemansrätten och faller därför inte in under förbudet i 7 kap. 15 § andra punkten miljöbalken. Detta eftersom förbudet i den punkten tar sikte på anläggningar eller anordningar på mark som tidigare varit tillgänglig enligt allemansrätten men som genom åtgärden tas i anspråk som tomt (se prop. 1997/98:45 del II s. 86 f).

En fortsatt kontinuerlig klippning av en sedan mycket lång tid – i nu aktuellt fall sedan ca 50 år tillbaka – anlagd gräsmatta är inte en åtgärd som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Gräsklippningen i detta fall omfattas därmed inte heller av förbudet i 7 kap. 15 § 4 miljöbalken.

Eftersom det inte var förbjudet att klippa den redan anlagda gräsmattan fastställde MÖD MMD:s dom att upphäva förbudet mot klippning av gräsmattan.

Rättsfallskommentar (red):

Se även M 202-12 och M 4234-14

Lagrum: 7 kap. 15 § miljöbalken

Dom: M 10272-11