Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Föreläggande att avlägsna anläggningar och upphöra med klippning av vegetation invid en campingplats

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde ett föreläggande mot en markägare och ett campingbolag att från ett område strax utanför en campingplats ta bort lekredskap, traktordäck, dansbana, förråd och fotbollsmål samt att upphöra med klippning av vegetationen inom ett visst område.

MÖD:

MÖD finner att anläggningarna är sådana som träffas av förbuden i strandskyddsbestämmelserna och att de uppförts under den tid då strandskyddsdispens krävts. Nämnden har därför haft fog för föreläggandet i den delen. Klippning av vegetationen har däremot skett sedan 1960-talet, varför dispens inte krävs. Då det inte är klarlagt vem som äger anläggningarna finner MÖD att föreläggandet kan riktas mot markägaren men inte mot campingbolaget.

Dom: M 5557-16 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.