Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Ansökan om dispens för timmerstuga för skogsbrukets behov

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde dispens i efterhand för timmerstuga m.m. Ansökan gällde en åtgärd för en areell näring men frågan var om övriga förutsättningar för undantag för sådana näringar var uppfyllda.

MÖD: Byggnaden är avsedd och behövlig för det skogsbruk som bedrivs på fastigheten. Byggnaden behöver dock inte nödvändigtvis ligga inom strandskyddsområdet. Med hänvisning till etablerad praxis och miljöbalkens förarbeten (prop. 1997/98:45 s. 87) saknas förutsättningar för undantag från förbudet enligt 7:17 MB.

MÖD bedömde därmed att det krävdes strandskyddsdispens för byggnaden.

Rättsfallskommentar (red):

Observera att målet är avgjort enligt de regler som gällde före den 1 juli 2009.

Lagrum: 7 kap.17 § miljöbalken i dess tidigare lydelse. Jämför nuvarande 7 kap. 16 § miljöbalken

Jämför ordalydelsen i nuvarande 7 kap. 16 § miljöbalken. Undantag enligt bestämmelsen förutsätter att åtgärd ”för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet”.

För MÖD:s bedömning av dispensfrågan hänvisas till fulltextavgörandet

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2005 35. Länk saknas då Mark- och miljööverdomstolen inte publicerar avgöranden som är för gamla.