Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Föreläggande angående grävd kanal för jordbruket

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Länsstyrelsen hade förelagt om återställande av ett strandområde där en kanal grävts utan strandskyddsdispens. Länsstyrelsen överklagade MMD:s upphävande av föreläggandet. Frågan i målet var om kanalen behövdes för jordbruket och därmed om undantaget från förbudet i strandskyddsreglerna gällde.

MÖD: Med hänsyn till vad fastighetsägaren uppgett (nedan) och vad MÖD iakttagit vid synen, får vattenanläggningen anses behövas för det jordbruk med djurhållning som bedrivs på fastigheten.

MÖD bedömde därmed att strandskyddsdispens inte krävdes för anläggningen och upphävde därför föreläggandet om återställande.

Fastighetsägaren hade uppgett: På fastigheten bedrivs ranchdrift med ca 50 – 100 köttdjur som går lösa på ett område om ca 135 – 140 ha. Kanalen grävdes för att möjliggöra åtkomst av vatten för bevattning och för säker åtkomst till vatten för boskapen utan att den trampar upp och fördärvar stranden. Det finns naturlig förhöjd och fast mark ca 15 meter från vattenlinjen. Marken mellan den fasta marken och vattenlinjen är mjuk och kan inte utan åverkan och endast med stor svårighet beträdas av boskapen. Kanalen är anlagd så att vattnet når in till fastmarken där pumpning med traktor kan ske obehindrat. Massorna är upplagda i nivå med den fasta marken och sluttande ut till vattenlinjen, så att djuren kan komma åt vattnet oberoende av vattenstånd, utan att trampa upp den mjuka marken eller fördärva kanalen. Korna går ut på pirarna, en och en eller några i taget, för att dricka vatten från sjön. Tidigare föredrog korna att gå till badplatsen för att dricka men nu använder de sig av pirarna istället. Kanalen har fungerat utmärkt under de år den funnits och ser ut att kunna göra så för en lång tid framöver. Vattnet används för bevattning av en åker om ca 3-4 ha men det är möjligt att på detta sätt bevattna upp till 20 ha. Framöver kan även grönsaksodling komma att återupptas på fastigheten vilket kräver en del bevattning.

Vid synen hade MÖD konstaterat att marken sluttar kraftigt ned mot sjön och planar ut strax innan strandkanten där kanalen är anlagd samt att det på båda pirarna fanns märken av koklövar och kospillning.

Rättsfallskommentar (red):

Observera att målet är avgjort enligt de regler som gällde före den 1 juli 2009.

Lagrum: 7 kap. 17 § miljöbalken i dess tidigare lydelse. Jämför med nuvarande 7 kap. 16 § miljöbalken

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2006 38. Länk saknas då Mark- och miljööverdomstolen inte publicerar avgöranden som är för gamla.