Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för installation av WC mm i ekonomibyggnad

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Ansökan om dispens för installation av tvätt/handdusch, dusch och WC i en befintlig ekonomibyggnad för fårskötsel och skogsbruk. Fråga om ändring av en ekonomibyggnad kräver strandskyddsdispens.

MÖD: Det saknas anledning att tro att byggnaden kommer att användas för annat ändamål än fårskötsel och skogsbruk pga. dessa ändringar. Den eventuellt avhållande effekt som ändringen medför är försumbar i förhållande till den avhållande effekt som byggnaden och den verksamhet som bedrivs på fastigheten redan har. Därför är ändringarna inte sådana att de omfattas av förbudet i 7 kap. 15 § 2 p miljöbalken.

Dispens krävs därför inte.

I skälen hänvisade MÖD till förarbetena där det framgår att bestämmelsen i 7 kap. 15 § 2 p miljöbalken är tillämplig på såväl utvändiga som invändiga ändringar. Med avseende på invändiga ändringar anförs att sådana ändringar kan ha betydelse för hur byggnaden utnyttjas, t.ex. om byggnaden isoleras eller förses med elektricitet eller vatten och avlopp. Det kan göra att byggnaden kommer att kunna användas på ett annat sätt än tidigare. I ett sådant fall omfattas ändringen av dispensplikt, om den ändrade byggnaden avhåller allmänheten från att vistas i området (se prop. 2008/09:119 s. 99 f).

I skälen konstaterade MÖD också att byggnaden i ett tidigare ärende hade godtagits av länsstyrelsen som en ekonomibyggnad för jord- och skogsbrukets behov. Det sökandena hade anfört om omfattningen av den verksamhet som bedrivs på fastigheten i form av bl.a. fårskötsel och skogsbruk ifrågasattes därför inte.

Rättsfallskommentar (red):

Notera att det var fråga om en ekonomibyggnad för jord- och skogsbrukets behov. MÖD skrev uttryckligen att detta inte ifrågasattes. Men eftersom MÖD bedömde att åtgärderna inte var dispenspliktiga enligt 7 kap. 15 § miljöbalken blev det inte aktuellt att pröva om undantaget i 7 kap. 16 § miljöbalken var tillämpligt.

Även när det är fråga om areella näringar ska man alltså först pröva om åtgärden alls är förbjuden enligt 7 kap. 15 § miljöbalken. Jämför gärna Strandskyddsdelegationens processbeskrivning.

Lagrum: 7 kap. 15 § miljöbalken

Dom: M 8161-12 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.