Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Om möjlighet till interimistiskt beslut angående strandskydd

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller anläggande av parkering, stig och uppförande av en mulltoa. Målet avser både strandskyddsdispens och bygglov. Föreningen som vill anlägga parkering, stig och mulltoa hävdar att platsen för åtgärderna inte omfattas av strandskydd och vill att MÖD ska förklara att strandskyddsdispens inte krävs för åtgärderna.

MÖD:

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att de är oförhindrade att interimistiskt förklara att strandskyddsdispens inte krävs om skäl för detta föreligger.

Av kartor framgår att platsen för aktuella åtgärder ligger mer än 100 meter från Östersjöns strandlinje. Det finns dock en grävd båtränna på fastigheten, men den bedöms inte vara av sådan karaktär att den ska utöka strandskyddets utbredning. Då åtgärderna får anses ha en begränsad omfattning och miljöpåverkan, finns skäl att interimistiskt förklara att strandskyddsdispens inte krävs för mulltoan med tillhörande stig och parkering.

Mål: P 11991-19 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.