Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för tillbyggnad av bostadshus

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Ansökan om dispens för tillbyggnad av bostadshus inom befintlig tomtplats.

MÖD:

Generellt om att bedöma om en åtgärd inom tomtplats inskränker allemansrättsligt tillgängligt område.

Vid en prövning av om det finns förutsättningar att bevilja strandskyddsdispens måste en noggrann bedömning av de speciella förhållanden som råder på varje enskild plats göras. Det finns alltid en risk för att tillkommande byggnader, utbyggnader och andra anläggningar, även om de ligger inom en tomtplats, kan komma att inskränka det område som är tillgängligt för allmänheten. Man måste därför närmare överväga om det finns någon sådan risk och inte enbart stanna vid att konstatera att de planerade åtgärderna kommer att äga rum inom en redan ianspråktagen tomt.

Platsen i detta fall

Det område som är aktuellt i målet är redan bebyggt och den tänkta tillbyggnaden kommer att ligga inom det som i dag är att betrakta som tomtplats. Genom sitt geografiska utseende är platsen utformad på ett sådant sätt att den på ett naturligt sätt skär av tomten från omgivningen. Även de anläggningar som redan finns på tomten bidrar till en tydlig avgränsning från kringliggande områden. Sett västerifrån ligger huset och tillhörande anläggningar så nära stranden att det inte finns något utrymme för att se någon del av den som tillgänglig för allmänheten – oavsett om en tillbyggnad kommer till stånd.

MÖD:s bedömning

Tomten är därför avskärmad på ett sådant sätt att den planerade tillbyggnaden, liksom den avsedda nedtagningen av träd, inte riskerar att utöka det område som redan nu är privatiserat. Detta område är redan taget i anspråk och saknar därmed betydelse för strandskyddets syfte.

Det område inom vilket fastigheten ligger är beläget inom ett naturreservat, ett Natura 2000-område och ett område av riksintresse och har alltså ett särskilt starkt skyddsintresse. Enligt MÖD:s mening måste dock tomten på det sätt den redan är ianspråktaget anses inte längre ha en sådan särskild betydelse.

Det finns därmed särskilda skäl för att bevilja strandskyddsdispens.

Rättsfallskommentar (red):

I målet var det även fråga om prövning enligt reglerna om Natura 2000-områden och naturreservatsföreskrifter, se fulltextavgörandet.

Två ledamöter i MÖD var skiljaktiga och anförde bl.a. att den befintliga byggnaden med karaktär av övernattningsstuga var liten och placerad nära stranden. Den planerade tillbyggnaden innebär emellertid att volymen på huset nästan tredubblas till ordinär fritidshusstorlek. Byggnationen blir därmed mer dominerande jämfört med dagens förhållanden. Detta verkar avhållande även för den som närmar sig ön och överväger att landstiga. De skiljaktiga ledamöterna menade därför att tillbyggnaden skulle få en ytterligare avhållande effekt och att den inte var förenlig med strandskyddets syften. De ville därför avslå dispensansökan.

Lagrum: 7 kap. 18 c § miljöbalken

Dom: M 8421-11 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.