Målet gäller ansökan om dispens för att bygga tre enbostadshus i ett läge som skiljs från stranden av en järnväg (Västra stambanan). Området har höga naturvärden i form av ädellövskog med skyddsvärda träd och efterföljare. Länsstyrelsens beslut om utvidgats strandskydd motiveras bl a med att det kring sjön finns ett antal mindre skogsområden med höga naturvärden som behöver säkerställas genom utvidgat strandskydd.

MÖD:
MÖD finner att platsen är väl avskild från området närmast stranden så att punkten 2 i 7 kap 18 c § är tillämplig. Men området har högt skyddsvärde. MÖD påpekar att området är ett sådant mindre skogsområde som ska skyddas enligt beslutet om utvidgat strandskydd. Sökanden har inte visat att uppförandet av tre enbostadshus är förenligt med strandskyddets syfte. Sökandens intresse av att uppföra bostadshusen har inte sådan tyngd att dispens ska beviljas.

Dom: M 6995-16