Målet gällde dispens i efterhand för timmerstuga m.m. Ansökan gällde en åtgärd för en areell näring men frågan var om övriga förutsättningar för undantag för sådana näringar var uppfyllda.

MÖD: Byggnaden är avsedd och behövlig för det skogsbruk som bedrivs på fastigheten. Byggnaden behöver dock inte nödvändigtvis ligga inom strandskyddsområdet. Med hänvisning till etablerad praxis och miljöbalkens förarbeten (prop. 1997/98:45 s. 87) saknas förutsättningar för undantag från förbudet enligt 7:17 MB.

MÖD bedömde därmed att det krävdes strandskyddsdispens för byggnaden.

Rättsfallskommentar (red):

Observera att målet är avgjort enligt de regler som gällde före den 1 juli 2009.

Lagrum: 7 kap.17 § miljöbalken i dess tidigare lydelse. Jämför nuvarande 7 kap. 16 § miljöbalken

Jämför ordalydelsen i nuvarande 7 kap. 16 § miljöbalken. Undantag enligt bestämmelsen förutsätter att åtgärd ”för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet”.

För MÖD:s bedömning av dispensfrågan hänvisas till fulltextavgörandet

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2005 35