Målet gällde strandskyddsdisens för ett fritidshus på en fastighet som redan var bebyggd med en huvudbyggnad, komplementbyggnad och sjöbod. Enligt en tidigare dispens fick hela fastigheten tas i anspråk som tomt.

MÖD:

MÖD finner utifrån fastighetens topografi, vegetation och förhållanden i övrigt att det är tydligt hur den privata zonen är avgränsad. Under förutsättning att dispensen förenas med villkor om att huset inte får förses med fönster på den sida som vetter mot fastighetens närliggande gräns kommer det planerade fritidshuset inte att utvidga hemfridszonen utanför fastighetsgränsen vare sig på land
eller på vattnet.

Dom: M 8417-16