Målet gällde strandskyddsdispens för en bastu med förråd som skulle ersätta en motsvarande befintlig byggnad.

MÖD:

Den nya byggnaden skulle bli flerfaldigt större och fasaden mot sjön skulle förses med stora fönster. Det ianspråktagna området skulle utökas mer än obetydligt. Skäl för dispens ansågs inte föreligga.

Dom: M 6252-17