Dispens för ändrad användning av byggnad. Byggnaden hade tidigare använts som övernattningsbostad för skogsarbetare och sökanden vill ändra användningen till fritidshus. Vid den aktuella byggnaden fanns ett antal andra byggnader och en grusad gårdsplan.

MÖD prövade om den ändrade användningen var förbjuden enligt strandskyddsreglerna och om det fanns särskilt skäl för dispens.

MÖD: De befintliga byggnaderna som ligger vid övernattningsbostaden har använts för skogsindustri. De saknar egna hemfridszoner. Att området delvis är grusat innebär inte att det är ianspråktaget i bestämmelsens mening. Att ändra personalbyggnaden till fritidshus medför en ökad privatisering av området. Ändringen är därför förbjuden enligt strandskyddsreglerna och alltså dispenspliktig.

Om en åtgärd ökar privatiseringen i ett område, alltså minskar allemansrättsligt tillgängligt område, är området inte ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Det finns därför inte särskilda skäl för dispens enligt 7 kap. 18 c § 1 miljöbalken.

Dispensansökan kunde alltså inte beviljas.

Rättsfallskommentar (red):

MÖD anförde att när en åtgärd är förbjuden enligt 7 kap 15 § 2 p miljöbalken torde utrymmet för att lämna dispens på den grunden att området redan är i ianspråktaget vara mycket litet. MÖD hänvisade också till att det i förarbetena anges att det inte är meningen att den första punkten i 7 kap. 18 c § miljöbalken normalt ska tillämpas i dessa fall (jfr prop. 2008/09:119 s. 100).

MÖD uttalade sig också allmänt om proportionalitetsprincipen: ”Enligt 7 kap. 25 § miljöbalken får en inskränkning i enskilds rätt inte gå längre än vad som krävs för att syftet med strandskyddet ska tillgodoses. Bestämmelsen innebär att vid prövning om ett särskilt skäl föreligger ska det göras en intresseavvägning där även hänsyn tas till enskilda intressen (prop. 2008/09:119 s. 104). Den medför inte en möjlighet att meddela dispens med beaktande av andra omständigheter än de som anges i 7 kap. 18 c-d §§ miljöbalken. ” Se även MÖD 2013:37

Lagrum: 7 kap. 15, 18 c, 25 §§ miljöbalken

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2015 7