Målet gällde dispens för ett förråd. Befintliga byggnader på platsen bildade tidigare en normalstor fritidsfastighet, vilken år 2015 lades samman med omgivande mark till en 17 hektar stor kombinationsfastighet för bostadsändamål och mindre djurhållning.

MÖD:

Byggnaden är placerad utanför den ursprungliga fritidsfastigheten. MÖD konstaterar att platsen är allemansrättsligt tillgänglig och inte kan anses utgöra etablerad hemfridszon. Marken kan alltså inte anses vara ianspråktagen på ett sådant sätt att den saknar betydelse för strandskyddets syften. Det finns därmed inte förutsättningar att ge dispens.

Dom: M 5366-17