Målet gällde ansökan om dispens för att ersätta ett fritidshus med ett nytt på en fastighet som i sin helhet ansågs utgöra hävdad tomt.

MÖD:

Enligt praxis får dispens för ersättningsbyggnad, med åberopande av 7 kap 18 c 1 miljöbalken, meddelas endast om hemfridszonen inte utvidgas annat än obetydligt (se bl a MÖD 2009:35). Den nya byggnaden skulle, pga dess utformning och placering nära fastighetsgränsen, ha en avhållande verkan på allmänhetens tillträde till området utanför fastigheten. Påverkan kan inte anses som enbart marginell. Villkor om en avgränsande gärdsgård skulle inte nämnvärt minska den effekten. Det finns därför inte skäl för dispens.

Dom: M 1117-17