Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Avstyckning inom strandskydd

Målnummer: 

Datum: 

Ämne:

Referatnummer: 

Målet gäller avstyckning för befintliga fritidshus och huruvida fri passage ska lämnas mellan avstyckningslotterna och vattnet.

MÖD:
Området närmast vattnet ingår inte i hemfridszon för de befintliga fritidshusen. Därför föreligger hinder mot att låta styckningslotterna gå ner till vattnet. Fri passage ska lämnas.

Rättsfallskommentar (red):
Enligt 3 kap 2 § fastighetsbildningslagen får en fastighetsbildning inte ske så att den strider mot strandskyddets syfte.

Dom: F 8418-15 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.