Länsstyrelsen har nekat dispens för en gärdsgård för fårbete, och förelagt om att ta bort gärdsgården. Avsikten med fårbetet var att sköta en värdefull natur- och kulturmiljö. Mark- och miljödomstolen ansåg att sökanden inte visat att det angivna intresset är angeläget eller att åtgärden måste företas inom strandskyddsområdet.

MÖD:
MÖD gör bedömningen att gärdsgården är en sådan anordning som avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Utredningen ger inte stöd för att markägaren eller hyresgästen bedriver jord- eller skogsbruk som näring. Gärdgården är därför inte undantagen från kravet på strandskyddsdispens.

Syftet med gärdsgården är att tillgodose angelägna allmänna intressen som naturvård och vård av kulturhistoriska miljöer på den tilltänkta platsen. Eftersom hägnets storlek anpassats till att det råder strandskydd på platsen och gärdsgården utformats med stättor placerade för att underlätta för allmänheten att beträda området anser Mark- och miljööverdomstolen att det finns särskilda skäl att meddela strandskyddsdispens för åtgärden.

Dom: M 11556-15