Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Tillämpning av LIS-regler i område som inte var utpekat i översiktsplan

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

En kommun hade meddelat dispens enligt LIS-reglerna för uthyrningsstugor i ett område som inte var utpekat i kommunens översiktsplan. Sökanden hade låtit göra en egen LIS-utredning som hen menar visar att det aktuella området är ett lämpligt LIS-område.

MÖD:

”Mot bakgrund av att strandskyddsdispens som utgångspunkt ska meddelas restriktivt, att kommunen inte bedömt området såsom ett lämpligt LIS-område i översiktsplanen, att länsstyrelsen avstyrkt att dispens från strandskyddet meddelas pga. Områdets naturvärden och att den utredning som finns inte presenterar tillräckligt underlag från de motstående intressen som typiskt sett kommer till uttryck i en översiktsplan, finner Mark- och miljööverdomstolen att förutsättningar för att bevilja LG strandskyddsdispens med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 18 d och e § miljöbalken inte föreligger”.

Dom: M 4270-16 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.