Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för bostadshus inom LIS-område

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Sökanden i målet ville bygga ett nytt fritidshus inom ett område som pekats ut som LIS-område i kommunens översiktsplan. Frågan i målet var om området uppfyllde kriterierna för LIS-områden.

I det här fallet hänvisar MÖD tillbaka till MMD:s motivering. MMD:s motivering redovisas därför utförligt i detta referat.

MMD:

Är översiktsplanen vägledande?

MMD prövade först om översiktsplanen gav vägledning för om området var ett LIS-område.

Eftersom länsstyrelsen varit kritisk i sitt granskningsyttrande, och generellt hade varit tveksam till utpekande av så små LIS-områden som det var fråga om, var översiktsplanen inte vägledande i den frågan.

Är det visat i målet att platsen ligger inom ett LIS-område?

MMD gjorde därför istället en egen bedömning i målet ifråga om kriterierna för LIS-områden i 7 kap. 18 e § 1 st 1 – 2 p miljöbalken var uppfyllda. MMD prövade alltså om platsen ligger inom ett område där utveckling av landsbygden kan ske på ett långsiktigt sätt med beaktande av strandskyddets syften.

Det område det var fråga om i målet var begränsat rent arealmässigt och MMD var ytterst tveksamt till om enstaka nya hus i området skulle bidra till att främja landsbygdsutvecklingen i sådan utsträckning att det skulle motivera en lättnad i strandskyddet. I översiktsplanen stod också att området som helhet hyser stora värden för friluftslivet. MMD ifrågasatte därför om LIS-området kunde godtas utifrån att strandskyddets syften ska kunna tillgodoses långsiktigt.

MMD kom fram till att området inte uppfyllde kriterierna för LIS-områden i 7 kap. 18 e § miljöbalken. Dispens kunde därmed inte ges med hänvisning till det särskilda skälet i 7 kap.18 d § miljöbalken.

Andra särskilda skäl?

MMD bedömde också att platsen inte var ianspråktagen, att en mindre grusväg inte hade någon avskiljande verkan och att det inte var fråga om något mycket angeläget allmänt intresse (7 kap. 18 c §, 2 och 6 p miljöbalken).

Dispens kunde inte medges.

MÖD: MMD:s bedömning i målet stämde enligt MÖD överens med bedömningen i MÖD 2012:39. En skillnad var dock att MÖD 2012:39 avsåg ett LIS-område som i länsstyrelsens granskningsyttrande bedömts som för stort medan en av invändningarna i detta mål varit att området är för begränsat arealmässigt.

Även MÖD bedömde alltså att dispens inte kunde medges.

Rättsfallskommentar (red):

En del av detta avgörande rör kommunens klagorätt men refereras inte ovan eftersom denna sökmotor är avgränsad på så sätt att mål som rör tale- och klagorätt inte omfattas. Se istället fulltextavgörandet där det framgår att kommunen inte bedömdes ha klagorätt i detta mål.

Lagrum: 7 kap. 18 d-e §§ miljöbalken. Jfr MÖD 2012:39

Dom: M 6577-13 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.