Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Strandskydd och prövning av vattenverksamhet

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde ansökan om tillstånd enligt MB för vattenverksamhet avseende anläggande av ny brygga och muddring. I målet beaktades reglerna om strandskydd i tillståndsprövningen.

MÖD: Eftersom det redan finns tillståndsgivna och uppförda anläggningar är stranden där bryggan var tänkt att uppföras inte längre tillgänglig för allmänheten. Däremot är vattenområdet, dit hemfridszonen inte ansågs kunna sträcka sig, alltjämt allemansrättsligt tillgängligt. Den aktuella bryggan tar ett större vattenområde i anspråk än tidigare dispensgiven brygga.

Lagstiftaren har en restriktiv syn på anläggningar i strandskyddade områden, inte minst vid hårt exploaterade kuster såsom den nu aktuella, och slår vakt om friluftslivets mer långsiktiga behov (prop. 1997/97:45 del I s 322 och prop. 2008/09:119 s 53 och 98-99). M.R. är inte i behov av en brygga för att ta sig till eller från fastigheten. Önskemålet om båtplats bör, liksom i allmänhet torde vara fallet i tättbebyggda strandnära områden, kunna tillgodoses genom gemensamma bryggor som finns i närheten. Vid dessa förhållanden väger det allmänna intresset att värna strandskyddet tyngre än M.R:s enskilda intresse av brygga och muddring.

MÖD bedömde att den sökta vattenverksamheten ansågs strida mot strandskyddets syften. Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet avslogs.

Rättsfallskommentar (red):

Notera att hemfridszonen inte sträcker sig ut i vattnet.

Observera att målet är avgjort enligt de regler som gällde före den 1 juli 2009.

Lagrum: 7 kap. 18 miljöbalken, i dess tidigare lydelse. Jämför nuvarande 7 kap. 18 c § miljöbalken

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2011 42. Länk saknas då Mark- och miljööverdomstolen inte publicerar avgöranden som är för gamla.