Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens i efterhand för brygga

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller dispens i efterhand för brygga för bad och båtförtöjning. Frågan i målet är om det finns behov av mer än en anläggning för samma ändamål

Platsen: Det är fråga om strandskyddat område som är av riksintresse för sina samlade natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 och 4 §§ miljöbalken. Mälaren är även utpekad som nationellt värdefull med avseende på biologisk mångfald och fiske. Det föreligger dispens för en befintlig brygga och en flytbrygga inom en annan del av fastigheten.

MÖD: Även om ett landområde i direkt anslutning till vatten är ianspråktaget ska vattenområdet normalt anses vara tillgängligt för allmänheten (jfr MÖD 2011:42). Att anlägga en brygga på det nu aktuella vattenområdet skulle utvidga hemfridszonen och det skulle ge en avhållande effekt på allmänhetens möjligheter att röra sig i vattenområdet.

Vattenområdet är inte ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften (7 kap. 18 c § 1 p miljöbalken).

För att dispens ska beviljas enligt särskilt skäl 3 krävs det så starka skäl för bryggan att de allmänna intressena som strandskyddet ska tillgodose får stå tillbaka för det enskilda intresset av att ha en egen brygga. MÖD anser att behovet av en brygga – mot bakgrund av de rådande ägarförhållandena – borde kunna tillgodoses genom den ”norra bryggan” och badflotten som är belägna på fastigheten. Med hänsyn till detta och pga. den stora restriktivitet som gäller för dispens för det aktuella området, väger de allmänna intressena tyngre än det enskilda intresset av en brygga.

Det finns därmed inte heller särskilda skäl att bevilja dispens för att bryggan för sin funktion måste ligga vid vattnet (7 kap. 18 c § 3 p miljöbalken).

Dom: M 9186-13 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats