Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Föreläggande om att komma in med plan för återställande

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde tillsyn av en anlagd väg inom strandskydd. Länsstyrelsen har förelagt det bolag som utfört åtgärden att komma in med en plan för återställning av området. I Mark- och miljödomstolen hävdar bolaget att de inte har faktisk eller rättslig möjlighet att följa föreläggandet. MMD konstaterar att det är bolaget som lagt ut massorna och att de inte visat att de saknar rättslig och faktisk möjlighet att efterkomma föreläggandet. Länsstyrelsen har haft fog för att meddela föreläggandet, det är ställt till rätt adressat och tillräckligt preciserat.

MÖD: Bolaget har överklagat till Mark- och miljööverdomstolen och yrkar på Länsstyrelsens beslut ska upphävas. MÖD instämmer i Mark- och miljödomstolens bedömning att Länsstyrelsen haft fog för att förelägga bolaget att inkomma med en plan för återställande. MÖD ändrar endast tiden för när föreläggandet ska vara utfört då det i länsstyrelsens föreläggande var specificerat till ett visst datum som redan hade passerat då MMD meddelade dom i målet.

Mål: M 12634-19 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.