Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Finns möjlighet att utföra förelagda åtgärder?

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Länsstyrelsen förelägger två personer att återställa två hövder, anordningar för att minska stranderosion, till den omfattning de hade innan de två personerna förbättrade dem. De två hövderna ligger på en gammal samfällighet där delägandet inte är utrett och dess förvaltning är okänd.

Vid överklagan till Mark- och miljödomstolen hävdar de förelagda parterna att de inte har möjlighet att utföra det som de förelagts eftersom samfälligheten och dess delägare skulle vara emot ett återställande. MMD anser att länsstyrelsen inte utrett och visat att de två personerna som föreläggandet riktats mot har de rättsliga förutsättningar att följa föreläggandet.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att det i miljöbalken saknas uttrycklig reglering om vem som tillsynsmyndigheten kan rikta ett föreläggande mot. MÖD noterar vidare att flera parter, inklusive de båda som Länsstyrelsen förelagt om rättelse, har vidtagit omfattande åtgärder i strandområdet på samfälligheten utan att samfälligheten eller någon delägare har haft invändningar. Därmed anser MÖD att det saknas grund för att anta att de inte har rättslig möjlighet att följa föreläggandet. Ärendet återförvisas till Mark- och miljödomstolen för prövning i sak.

Mål: M 4078-21 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.