Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Föreläggande om återställande av mark inom strandskyddsområde

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde föreläggande om att ta bort grus, sten och jord inom strandskyddat område och därigenom återskapa en naturlig sluttning. Föreläggandet var förenat med vite.

MÖD:
Av praxis (se bl.a. RÅ 1994 ref. 29 och HFD 2017 ref. 21) framgår att det av en myndighets föreläggande och förbud som förenats med vite med erforderlig tydlighet ska kunna utläsas vilka åtgärder som den enskilde ska vidta.

MÖD finner att det är oklart vilket resultat fastighetsägaren ska uppnå för att föreläggandet ska anses vara uppfyllt. Föreläggandet uppfyller alltså inte de krav på klarhet och tydlighet som följer av praxis, varför föreläggandet ska upphävas.