Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Föreläggande upphävs då det är otydligt vem det riktar sig till

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

I ett strandskyddsområde inom naturreservat har ett företag bedrivit serveringsanläggning. Länsstyrelsen har förelagt om att verksamheten ska upphöra. Föreläggandet har förenats med ett löpande vite. Föreläggandet överklagades till Mark- och miljödomstolen som endast ändrade vitesbeloppets storlek.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen börjar med frågan om det av föreläggandet klart och tydligt framgår vem föreläggandet är riktat till. Länsstyrelsens beslut förbjuder A.J. så som VD för Coffee Attractions AB, att bedriva serveringsanläggning inom området. Beslutet är adresserat till Coffee Attractions AB med attention A.J. MÖD anser att det av formuleringen snarare verkar vara riktat till bolagets VD än till bolaget. Då det råder oklarheter om vem föreläggandet riktar sig till ska föreläggandet upphävas.

Mål: M 1135-22 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.