Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Överprövning av kommunal strandskyddsdispens

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

En länsstyrelse har upphävt en kommunal dispens utan att dessförinnan ha beslutat om att ta upp dispensen för prövning. Det innebär att parten inte fått reda på att dispensen skulle prövas och inte fått möjlighet att yttra sig innan länsstyrelsen upphävde dispensen. Länsstyrelsens handläggning strider mot ordalydelsen i 19 kap 3 b § miljöbalken.

MÖD:
Genom att parten fått yttra sig vid handläggningen i MMD och MÖD får bristerna i länsstyrelsens handläggning anses läkta och det finns därför inte skäl att återförvisa målet till länsstyrelsen.

Dom: M 9090-15 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.

Liknande domar

Skriv ut artikel

Dela på social media