Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Ett bygglovsärende om strandskyddsdispensens inverkan på prövningen enligt PBL

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Kommunen har medger en dispens för uppförande av ett nytt enbostadshus inom strandskydd. Samma dag ger de bygglov för huset i ett annat ärende. Strandskyddsdispensen tas inte upp till överprövning och överklagas inte heller utan vinner laga kraft. Bygglovet däremot överklagas, länsstyrelsen avslår överklagan men Mark- och miljödomstolen upphäver bygglovet då de inte anser att marken bör bebyggas till förmån för friluftslivet.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att det finns stöd i förarbetena till PBL för en mer eller mindre självständig prövning av platsens lämplighet i ett bygglovsärende även när det finns beslut i speciallagstiftning. Utgången i speciallagsärendet ska enligt förarbetena tillmätas stor betydelse. En prövning i frågan om bygglov, kan inte på samma underlag som förelåg i strandskyddsprövningen, medföra att det lagakraftvunna strandskyddsbeslutet underkänns. Att bedömningen i strandskyddsärendet inte delas av överprövande instans i bygglovsärendet utgör inte grund för att frångå bedömningen i strandskyddsärendet.

Rättsfallskommentar (red): Ett rent bygglovsärende, men ändå av visst intresse då målet tydligt kopplar till strandskyddsprövningen och är markerat som vägledande.

Mål: P 13401-21 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.