Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Bygglovshandlingar tillfört strandskyddsärende utan kommunicering

Målnummer: 

Datum: 

Ämne:

Referatnummer: 

Målet gäller en återförvisning av en strandskyddsärende för ny prövning. En kommunal nämnd hade två parallella ärenden för ett och samma bostadshus; ett bygglovsärende och ett ärende om strandskyddsdispens.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att nämnden som tog emot handlingar avsedda för det pågående bygglovsärendet borde ha kommunicerat med parten innan handlingarna även tillfördes det pågående strandskyddsärendet. Det är ett handläggningsfel att utan kommunicering tillföra handlingar till strandskyddsärendet och därefter fatta beslut baserat på dessa nya handlingar. Underinstansernas avgörande undanröjs och ärendet återförvisas till nämnden.

Mål: M 7319-20 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.