Fastighetsägaren hade utan strandskyddsdispens schaktat bort ett jordlager så att en svacka med kala stenhällar och en brant bildats samt lagt upp en sten. Nämnden förelade därför fastighetsägaren om att plana ut mark (inom visst område och på visst sätt) samt att avlägsna stenen.

MÖD: Åtgärderna är jämförbara med sådana anordningar och anläggningar som exemplifieras i förarbetena till strandskyddsbestämmelserna. De kan hindra eller avhålla allmänheten från att beträda ett allemansrättsligt tillgängligt område. Åtgärderna är därför förbjudna och alltså dispenspliktiga.

MÖD fastställde därför föreläggandet om återställande eftersom det inte fanns någon beviljad dispens för åtgärderna, föreläggandet var begränsat till att möjliggöra passage för allmänheten och eftersom föreläggandet var tillräckligt tydligt och ändamålsenligt utformat.

Rättsfallskommentar (red):

MÖD konstaterade alltså att det finns förutsättningar för att förelägga om återställande om åtgärder som är förbjudna enligt strandskyddsreglerna utförts utan dispens. I det här fallet var även övriga förutsättningar uppfyllda.

Lagrum: 7 kap. 15 § miljöbalken

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2011 36