Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Utvidgning av verksamhet

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller strandskyddsdispens för att utveckla kolloverksamhet med väderskydd och kåta. Hela fastigheten ligger inom strandskydd.

MÖD:
Anläggningarna kan inte anses vara sådana som för sin funktion behöver ligga vid vattnet. MÖD ifrågasätter inte att anläggningarna behövs för att utvidga verksamheten, men anser att det finns andra platser inom fastigheten där anläggningarna skulle få mindre påverkan på strandskyddets syften. Även med beaktande av nackdelar som sökanden påtalat med en alternativ placering finner MÖD att bolagets intresse inte väger tyngre än det allmänna intresset av att bevara platsen obebyggd.

Rättsfallskommentar (red):
MÖD påminner om ordalydelsen i 7 kap 18 c 4: Med begreppet område åsyftas det område som avses med dispensen. Att hela fastigheten omfattas av strandskydd och att en utvidgning av verksamheten därför under alla förhållanden måste ske inom strandskyddat område utgör därmed inte i sig skäl för dispens enligt punkt 4.

Dom: M 10456-15 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.

Liknande domar

Skriv ut artikel

Dela på social media