Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Tid för att följa föreläggande rättas

Målnummer: 

Datum: 

Ämne:

Tagg:

Referatnummer: 

Efter att ett föreläggande om att ta bort en kåta inom strandskydd och naturreservat fullföljts genom handräckning konstaterade länsstyrelsen vid ett förnyat besök att en ny byggnad (kåta) uppförts som ersättning för den som tidigare rivits. Dessutom noteras att en mindre byggnad som även den skulle ha rivits enligt tidigare föreläggande fortfarande stod kvar. Länsstyrelsen riktar ett nytt föreläggande till parten som överklagas.

Mark- och miljödomstolen delar länsstyrelsens bedömning av att byggnaderna omfattas av strandskyddsbestämmelserna och att det var befogat att förelägga om borttagande av byggnaderna. MMD konstaterar även att det inte varit för ingripande att förena föreläggandet med ett vite om 30 000 kronor.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen instämmer i tidigare bedömning att länsstyrelsen haft fog för sitt föreläggande men eftersom genomförandetiden löpt ut anser MÖD att det finns skäl för att förlänga tiden för att vidta åtgärderna enligt föreläggandet. Tiden förlängs ytterligare cirka 6 månader.

Mål: M 4381-21 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.

Liknande domar

Skriv ut artikel

Dela på social media