Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Strandskyddsdispens för byggnad

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

Dispens har nekats för en redan uppförd kåta inom ramen för en konferensverksamhet. Sökanden har åberopat punkt 4, utvidgning av en verksamhet. Ett föreläggande om att ta bort byggnaden har riktats till markägaren.

MÖD:
Det har inte visats att byggnaden inte kan placeras på mark som redan är ianspråktagen så att den därigenom skulle få mindre påverkan på strandskyddets syften. Det allmänna intresset att bevara platsen obebyggd får anses väga tyngre än det enskilda intresset att ta platsen i anspråk. Därmed finns inte särskilda skäl enligt punkt 4. Dispens kan då inte medges. MÖD upphäver dock föreläggandet, då det riktats till markägaren, och inte till hyresgästen och verksamhetsutövaren som har uppfört byggnaden och är den som har rådighet över byggnaden.

Rättsfallskommentar (red):
MÖD påminner om ordalydelsen i 7 kap 18 c 4: Med begreppet område åsyftas det område som avses med dispensen. Att hela fastigheten omfattas av strandskydd och att en utvidgning av verksamheten därför under alla förhållanden måste ske inom strandskyddat område utgör därmed inte i sig skäl för dispens enligt punkt 4.

Dom: M 11547-15 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.

Liknande domar

Skriv ut artikel

Dela på social media