Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Råder strandskydd?

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde ansökan om dispens för ett fritidshus vid en bäck.

MÖD: Bäcken, som är nedskuren i en mindre ravin, utgör ett vattendrag i miljöbalkens mening, även om det tidvis kan vara ont om vatten i bäcken. Eftersom det är fråga om ett vattendrag råder strandskydd på platsen.

Några andra särskilda skäl än de som räknas upp i 7 kap. 18 c § miljöbalken får inte beaktas. Att det är fråga om ett mindre vattendrag innebär inte i sig att det finns skäl för dispens.

Eftersom MÖD bedömde att det inte fanns några särskilda skäl för dispens avslog domstolen ansökan.

Rättsfallskommentar (red):

Om strandskydd råder bestäms av lagen (generellt strandskydd enligt 7 kap. 13 § miljöbalken). I vissa län tillämpas dock äldre generella s.k. avgränsningsbeslut. Länsstyrelsen kan besluta om utvidgat strandskydd upp till 300 m. Strandskyddet kan också vara upphävt, antingen genom ett länsstyrelsebeslut eller enligt en bestämmelse i en detaljplan.

Lagrum: 7 kap. 13 § miljöbalken

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2012 4. Länk saknas då Mark- och miljööverdomstolen inte publicerar avgöranden som är för gamla.