Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för två bostadshus

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Ansökan om dispens för två bostadshus på en obebyggd åker. Frågan i målet var om det fanns särskilda skäl för dispens.

MÖD: Husen skulle avhålla allmänheten att beträda delar av det område som i dag var allemansrättsligt tillgängligt. En befintlig lägre stengärdsgård i åkerns gräns mot själva strandområdet har inte någon avskärande effekt. Befintlig bebyggelse närmast stranden saknar hemfridszon och inskränker inte allemansrätten. Även med beaktande av proportionalitetsprincipen saknas skäl för dispens.

Ansökan kunde inte beviljas.

Rättsfallskommentar (red):

Observera att målet är avgjort enligt de regler som gällde före den 1 juli 2009.

Målet rörde även landskapsbildskydd och husen bedömdes väsentligt skada denna.

En obebyggd åker ansågs alltså allemansrättsligt tillgänglig.

Lagrum: 7 kap.18 § miljöbalken, jfr nuvarande lydelse 7 kap. 18 c § miljöbalken

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2006 52. Länk saknas då Mark- och miljööverdomstolen inte publicerar avgöranden som är för gamla.

Liknande domar

Skriv ut artikel

Dela på social media