Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för golfbana

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Frågan i målet var om det fanns särskilda skäl för att ge dispens för en golfbana på jordbruksmark.

MÖD: Jordbruksmark inom ett strandskyddsområde utgör inte ianspråktagen mark i förhållande till allmänhetens friluftsliv på det sätt som menas i förarbetena till 7 kap. 18 § miljöbalken.

Jordbruksmark anses därför i princip allemansrättsligt tillgänglig även om den kan vara inskränkt under växtsäsongen.

Inte heller bolagets åtagande att genom olika åtgärder främja det rörliga friluftslivet utgör skäl för dispens.

MÖD bedömde att det inte fanns särskilt skäl för dispens.

Rättsfallskommentar (red):

Observera att målet är avgjort enligt de regler som gällde före den 1 juli 2009.

Lagrum: 7 kap 18 § miljöbalken i dess tidigare lydelse. Jämför nuvarande 7 kap. 18 c § miljöbalken

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2008 10. Länk saknas då Mark- och miljööverdomstolen inte publicerar avgöranden som är för gamla.

Liknande domar

Skriv ut artikel

Dela på social media