Målet gällde ett byggbolags ansökan om förlängning av en tidsbegränsad dispens för byggbodar och parkeringsplats.

MÖD: Färdigställandet av Arenastaden har betydelse för tätortsutvecklingen i Solna kommun och i Stockholmsregionen som helhet. Projektet ger ett ökat antal bostäder och arbetstillfällen och medför därmed långsiktiga fördelar för samhället. Det utgör därmed ett angeläget allmänt intresse. Eftersom byggbodar och tillhörande parkeringsplatser behövs för arbetet med färdigställandet av Arenastaden får även ett ianspråktagande av området för detta ändamål anses tillgodose ett angeläget allmänt intresse.

Eftersom det finns en skyldighet att tillhandahålla personalbodar och eftersom dessa av utrymmes- och säkerhetsskäl inte kan placeras på annan plats kan behovet inte tillgodoses utanför det strandskyddade området.

Det rör sig vidare om en relativt kort tid som området fortsättningsvis behöver tas i anspråk och kostnaderna för att flytta bodarna och parkeringen skulle bli höga (intresseavvägning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken).

MÖD fastställde nämndens beslut att medge förlängning av en tidsbegränsad strandskyddsdispens för arbetsbodar och parkeringsplats i anslutning till Arenastaden i Solna kommun.

Lagrum: 7 kap. 18 c § miljöbalken

Dom: M 1898-15