Målet gällde dispens för en våtmark med syftet mångfald/andjakt. För att säkerställa att våtmarken skulle tillgodose ett angeläget allmänt intresse föreskrev länsstyrelsen villkor som innebar dels att änder fick utfordras i begränsad omfattning och på ett visst minsta avstånd från strandlinjen, dels förbud mot utsättning av änder i våtmarken. Efter överklagande upphävde mark- och miljödomstolen villkoren med motiveringen att frågor om utsättning och utfordring av änder regleras i jaktlagstiftningen.

MÖD:

MÖD konstaterade att regler i jaktlagstiftningen som gäller utsättning mm av änder inte hindrar att villkor om det kan föreskrivas i en strandskyddsdispens. MÖD instämmer i behovet av villkor i detta fall.

Dom: M 1711-17