En länsstyrelse har upphävt en kommunal dispens utan att dessförinnan ha beslutat om att ta upp dispensen för prövning. Det innebär att parten inte fått reda på att dispensen skulle prövas och inte fått möjlighet att yttra sig innan länsstyrelsen upphävde dispensen. Länsstyrelsens handläggning strider mot ordalydelsen i 19 kap 3 b § miljöbalken.

MÖD:
Genom att parten fått yttra sig vid handläggningen i MMD och MÖD får bristerna i länsstyrelsens handläggning anses läkta och det finns därför inte skäl att återförvisa målet till länsstyrelsen.

Dom: M 9090-15