Frågan i målet var om det fanns särskilda skäl för att ge dispens för en golfbana på jordbruksmark.

MÖD: Jordbruksmark inom ett strandskyddsområde utgör inte ianspråktagen mark i förhållande till allmänhetens friluftsliv på det sätt som menas i förarbetena till 7 kap. 18 § miljöbalken.

Jordbruksmark anses därför i princip allemansrättsligt tillgänglig även om den kan vara inskränkt under växtsäsongen.

Inte heller bolagets åtagande att genom olika åtgärder främja det rörliga friluftslivet utgör skäl för dispens.

MÖD bedömde att det inte fanns särskilt skäl för dispens.

Rättsfallskommentar (red):

Observera att målet är avgjort enligt de regler som gällde före den 1 juli 2009.

Lagrum: 7 kap 18 § miljöbalken i dess tidigare lydelse. Jämför nuvarande 7 kap. 18 c § miljöbalken

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2008 10