Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Tillstånd till vilthägn inom strandskyddat område

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

Tillstånd till vilthägn inom strandskyddat område. En av frågorna MÖD tog ställning till var om hägnet behövdes för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kunde tillgodoses utanför området.

MÖD: MÖD angav först förutsättningarna för att ge tillstånd för vilthägn:

Vilthägn får enligt 12 kap. 11 § miljöbalken inte uppföras utan tillstånd av länsstyrelsen på områden där allmänheten färdas fritt. Vid tillståndsprövningen ska behovet av skydd för friluftslivet och naturmiljön beaktas. Tillstånd för vilthägn inom ett strandskyddsområde får enligt bestämmelsen meddelas endast om det finns särskilda skäl. Av förarbetena framgår att när det gäller intrång i strandskyddsintressena bör bedömningen följa samma principer som om det är fråga om dispensförfarande i ett strandskyddsärende (se prop. 1997/98:45 II s. 154).

Därefter beskrev MÖD vad utredningen i målet innehöll:

Det planerade vilthägnet ska uppföras i ett strandskyddsområde där den rödlistade fjärilsarten kronärtsblåvinge förekommer. Arten är klassad som starkt hotad och finns såvitt man vet endast i några hundra exemplar på ett fåtal platser i landet. Kronärtsblåvingen är helt beroende av sin värdväxt sötvedel och hotas främst av att de områden där kronärtsblåvinge och sötvedel förekommer växer igen. I målet har framkommit att det vilthägn sökanden vill anlägga kan bidra till att hindra igenväxning av området och att hägnet således, i vart fall tillsammans med skyddsåtgärder för sötvedelplantorna inne i hägnet, kan vara gynnsamt för kronärtsblåvingens fortlevnad.

Slutligen drog MÖD slutsatser:

Vilthägnet kan medföra fördelar för kronärtsblåvingen. Hägnet tillgodoser därför ett angeläget allmänt intresse. Hägnets anpassade stängseldragning och stättor kan förenas med vad som behövs till skydd för friluftslivet.

MÖD ansåg därför att det fanns särskilda skäl att ge det sökta tillståndet.

För att minska risken för negativa effekter av hjortbete i hägnet förenade MÖD tillståndet med villkor om att åtgärder vid behov ska utföras för att skydda sötvedelplantorna inne i hägnet, t.ex. genom inhängning. MÖD uppdrog åt länsstyrelsen att formulera villkoren.

Rättsfallskommentar (red):

Lagrum: 12 kap. 11 § och 7 kap. 18 c § miljöbalken

Dom: M 11649-12 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.

Liknande domar

Skriv ut artikel

Dela på social media