Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Strandskyddsdispens för fritidshus

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

Målet gällde dispens för ett fritidshus. MMD hade bedömt att området inte var ianspråktaget på ett sådant sätt att det självständigt utgör ett särskilt skäl för dispens. Dock skulle strandskyddets syften endast obetydligt skadas och en dispens får anses förenlig med strandskyddets syften. MMD ansåg att klagandenas enskilda intresse vägde tyngre än det allmännas intresse att värna strandskyddet, och att dispens därför ska medges.

MÖD:

MÖD påpekar att enligt praxis medför bestämmelsen i 7 kap 25 § MB inte att dispens kan ges med beaktande av andra omständigheter än de som anges i 7 kap 18 c och d §§ MB. Någon sådan omständighet som skulle kunna utgöra särskilt skäl finns inte i detta fall. Dispens ska därför inte ges.

Dom: M 7801-16 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.

Liknande domar

Skriv ut artikel

Dela på social media