Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Skärmvägg vid badplats

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

Målet gällde uppförande av en 11 meter lång skärmvägg med en höjd om högst 3,25 meter vid en badplats. Enligt sökanden (en badförening) behövdes skärmväggen för att skydda den badande allmänheten från insyn från ett högt beläget bostadshus.

MÖD:

Förbjuden åtgärd? Skärmväggen går att jämföra med de exempel på förbjudna anläggningar och anordningar som räknas upp i propositionen (prop. 1997/98:45 del 2 s. 86). Utifrån skärmväggen placering skulle den hindra eller avhålla allmänheten från att beträda ett allemansrättsligt tillgängligt område. Eftersom skärmväggen som sådan omfattas av förbudet och eftersom den skulle begränsa allmänhetens tillträde var båda förutsättningarna i enligt 7 kap. 15 § 2 p miljöbalken uppfyllda och skärmväggen förbjuden.

Särskilda skäl enligt 7:18 c MB? Platsen är inte ianspråktagen i förhållande till det rörliga friluftslivet (1 p). En skärmvägg är inte är en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet (3 p). Ett insynsskydd var heller inte ett sådant angeläget allmänt intresse som avses i (5 p).

Något särskilt skäl för dispens fanns alltså inte och ansökan avslogs.

Rättsfallskommentar (red):

MÖD har i detta avgörande redovisat skälen för avgörandet på ett tydligt och systematiskt sätt. Avgörandet är därför läsvärt även ur detta perspektiv. Använd det gärna som ett exempel och jämför med Strandskyddsdelegationens processbeskrivning.

Lagrum: 7 kap. 15 och 18 c § miljöbalken

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2014 45 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.

Liknande domar

Skriv ut artikel

Dela på social media